رفتن به بالا
تلفن : 021-26652433

شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام) در نظر دارد خودرو با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند .لذا از کلیه داوطلبان حقوقی یا حقیقی دعوت به عمل می آید به منظور خرید اسناد مزایده پس از واریز مبلغ 22.400.000 ریال را به شماره حساب 0214454207005 بانک صادرات شعبه 1476 به نام شرکت مجتمع معادن مس تکنار با معرفی نامه از ساعت 9 الی 15 از تاریخ درج آگهی به دبیرخانه کمیسیون این شرکت به نشانی تهران ، خیابان پاسداران ، بالاتر از برج سپید ، خیابان حجت سوری ، پلاک 5، طبقه سوم مراجعه نموده و پیشنهاد کتبی خود را در پاکت درب بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 26/05/99 به دبیرخانه مذکور ارائه نمایید .
ردیف نورع خودرو رنگ مدل شماره پلاک شماره شاسی مبلغ سپرده
1 سواری پژو پارس 7XU سفید 1397 20/323ص27 NAAN01CE7JH328238 200.000.000

لازم به ذکر است شرکت در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهاد ها مختار بوده و هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود . بدیهی است به پیشنهاد های فاقد امضا ، مشروط ، مبهم ، مخدوش ، فاقد سپرده ، و پیشنهاد هایی که پس از موعد مقرر واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .