رفتن به بالا
تلفن : 021-26652433

مدیران و نمودار سازمانیاعضا هیأت مدیره

حبیب رضا هادیان رنسانی

نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

رزومه

علی ارضی فرد

عضو موظف هیأت مدیره

رزومه

مسعود اورعی

عضو هیأت مدیره

ابراهیم نجفی

عضو هیأت مدیره

معاونت‌ها

یاسر معظمی

معاونت فنی مهندسی

مهدی کابلی

مدیر امور حقوقی و قرادادها