رفتن به بالا

مدیران و نمودار سازمانیاعضا هیئت مدیره

حبیب رضا هادیان رنسانی

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

رزومه

ابراهیم نجفی

رئیس هیئت مدیره

مسعود اورعی

عضو هیئت مدیره

علی ارضی فرد

عضو هیئت مدیره

رزومه

مسعود اسدی طاهری

عضو هیئت مدیره

معاونت‌ها

سید حسین ناظمی

سرپرست معاونت فنی و مهندسی

محمد رضا اقبالی

معاون اداری مالی